Over dit station

Over dit station

Hier onder is enige informatie opgenomen over mijn station. Sinds 2 augustus 2011 is dit station online. Daaronder is informatie over het Westland opgenomen.

Weerstation

Westlands Weer - Davis Vantage Pro 2

Westlands Weer – Davis Vantage Pro 2

Dit station maakt gebruik van een Davis Vantage Pro 2 weerstation. Het station bevat een anemometer, neerslagmeter en een thermo-hydro sensor. Het station staat op boven op het dak van mijn huis, in de bebouwde kom van de kern Monster, op ongeveer 10 meter hoogte. De temperatuur wordt gemeten met een niet-geijkte thermometer. De data van het weerstation wordt verwerkt software genaamd Weather Display, welke de data daarna verstuurd naar deze website, wunderground.com (IZUIDHOL108) en CWOP (DW8301).

Vooruitzichten

De Westlands Weersverwachting wordt gemaakt met behulp van een programma genaamd WXSIM. Dit programma maakt gebruik van gegevens van dit station en de gegevens van 250 stations in een straal van 2000 km van Monster. Er kan geen garantie worden gegeven omtrent de nauwkeurigheid, maar als algemene regel, zou de nauwkeurigheid voor de eerste 24 uur groter moeten zijn dan 80%, 70% voor de eerste 48 uur en ga zo maar door.
De weersverwachting is gepland voor automatische updates tot 12 keer per dag om 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, en 23 uur (EET UTC +1) en zal ongeveer na 25 minuten beschikbaar zijn.

Website

De website www.westlandsweer.nl maakt gebruik van verschillende php-script om alle informatie op de website weer te geven. De meeste data van het station wordt continue geupload in simpele tekst-bestanden, welke daarna door de php-scripts worden opgepakt en verwerkt. De backbone van deze website is WordPress, met daarbij een aantal plugins:

Over het Westland

Recente geschiedenis

Voordat de gemeentelijke herindeling Westland een feit was, bestond de regio Westland uit zeven aparte gemeenten. Toen in de jaren negentig van de twintigste eeuw de vraag op kwam of samengaan niet voordeliger zou zijn, werd een onderzoeksbureau gevraagd een advies te geven. Deze gaf in 2001 het advies dat het samengaan van de zeven gemeenten het best was om sterk te staan richting de grote buurgemeenten. De verschillende gemeenteraden waren nog niet unaniem eens over de te kiezen variant, waarna in iedere kern op 19 september 2001 een referendum werd gehouden onder de bevolking. Omdat het na deze referenda nog niet duidelijk was nam de provincie Zuid-Holland de regie over. Zij stelden een variant voor en lieten de gemeenten erop reageren.Hierna stuurde de provincie het advies naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken die er een wetsvoorstel van maakten. Dit wetsvoorstel werd voorgelegd aan de ministerraad die ermee instemde.

22 mei 2003 werd de wet zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 juni 2003 als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Op 1 september 2003 trad de “wet gemeentelijke herindeling van het Westland” in werking waarin staat dat de gemeenten De Lier, ‘s-Gravenzande, Maasland, Monster, Naaldwijk, Schipluiden en Wateringen opgeheven zouden worden. Met ingang van de datum van herindeling, 1 januari 2004, zouden de gemeenten Westland en Midden-Delfland ingesteld worden.

Ligging

De gemeente Westland ligt in het westen van de Nederlandse provincie Zuid-Holland in de regio Westland. Daarnaast is zij onderdeel van het Stadsgewest Haaglanden en ligt zij op het grondgebied van het Hoogheemraadschap Delfland. Westland grenst in het noorden aan Den Haag, aan het noordoosten voor een klein deel aan Rijswijk, in het oosten aan Midden-Delfland, in het zuiden aan de deelgemeente Hoek van Holland en in het zuidoosten aan Maassluis. Aan de westkant heeft de gemeente een natuurlijke grens, de Noordzee. De steden Delft en Rotterdam met de Rotterdamse haven liggen op een geringe afstand van de gemeente.

De gemeente bestaat uit elf kernen: De Lier, ‘s-Gravenzande, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Ter Heijde en Wateringen. Daarnaast zijn er nog een achttal buurtschappen: Baakwoning, Blaker, Mariëndijk, Nieuwe Tuinen, Oostbuurt, Rolpaal, Westerlee en Westerhonk.

Strand

Het strand van Westland, voor de kust van ‘s-Gravenzande, Ter Heijde en Monster strekt zich uit over 8 kilometer tussen Kijkduin en Hoek van Holland. Het Westlandse strand heeft geen boulevard, maar brede duinen langs de kustlijn. De functie van deze duinen is hoogwaterkering en tevens is het een natuurgebied. Ten noorden van Ter Heijde vallen de duinen onder het natuurgebied Solleveld, waarvan Dunea de eigenaar is en ten zuiden van Ter Heijde vallen de duinen onder natuurgebied de Kapittelduinen. Langs de duinen ligt een fietspad wat deel uitmaakt van Lange Fietsroute 1.

Via zeven officiële strandopgangen is het strand te bereiken. Bij deze opgangen zijn ook de voorzieningen geconcentreerd. Zo staan er bij vier strandopgangen een wachtpost van de Vrijwillige Reddingsbrigade; bij Ter Heijde is er een vestiging van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Daarnaast staan er tien strandpaviljoens op het Westlandse strand, waarvan twee in Monster, drie in Ter Heijde en vijf in ‘s-Gravenzande. Ook staan er diverse toiletten en douches bij de strandopgangen. Niet iedere strandopgang heeft parkeergelegenheden. Strandopgang Molenslag (Monster) heeft 1.000 parkeerplaatsen, Ter Heijde heeft er 250, slag Beukel (‘s-Gravenzande) heeft er 900 en Vlugtenburg (‘s-Gravenzande) heeft 1.200 parkeerplaatsen.

Van 2008 tot 2010 is het strand langs de Delflandse kust waartoe ook Westland behoort aangepakt. Zo zijn de duinen met 30 tot 60 meter verbreed en ook het strand is breder geworden. De zeebodem vlak voor het strand is verhoogd waardoor de strandhoofden geheel of gedeeltelijk onder het zand zijn verdwenen. Dit brengt soms verraderlijke stromingen met zich mee, waar zwemmers rekening mee moeten houden.

In 2011 is voor het eerst in de geschiedenis een aan de Westlandse kust in zee aangelegde zandbuffer, Zandmotor genaamd, in de vorm van een kunstmatig schiereiland aangelegd. Tussen Ter Heijde en Kijkduin, waar de natuurlijke stranden en duinen relatief smal zijn is door middel van zandsuppleties een dergelijke eiland gecreëerd, waarmee wordt verwacht dat bredere stranden enduinen zullen ontstaan.  Indien de zandmotor werkt zoals het verwacht wordt, zijn de komende twintig jaar geen zandsuppleties nodig voor de Westlandse kust.

Natuur

De omvangrijkste natuurgebieden in de gemeente zijn de duingebieden aan de Westlandse kust. Het hierboven al genoemde gebied Solleveld is een oud duingebied tussen Kijkduin en Ter Heijde en bestaat uit duinen, duinbossen, graslanden, duinheiden, struwelen, ruigten en plassen. In het gebied komt onder andere de roodborsttapuit, sprinkhaanzanger, nachtegaal, graspieper, boomklever, kleine bonte specht en glanskop voor. Ook komen de rugstreeppad en zandhagedis er voor.

Een ander beschermd duingebied zijn de Kapittelduinen tussen Monster en de Maasmond van ongeveer 500 ha groot. Dit gebied is vooral open met gras- en kruidenvegetatie en bestaat uit duinen, vochtige duinvalleien, duinplassen, duin- en landgoedbossen, graslanden, struwelen, ruigten en een aantal dijktrajecten. De Kapittelduinen en Solleveld vormen samen de Solleveld & Kapittelduinen, een Natura 2000-gebied en is daarmee onderdeel van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Het Staelduinse Bos is het laatste restant van de estuariumduinen van de Oude Maas, dat door inpoldering nu meer landinwaarts is gelegen. Het bos van 95 ha bestaande uit vooral eiken en buiken is na 1850 aangelegd op de duinen. Onder andere komt er het kruipend stalkruid en geel walstro voor en in het najaar groeien er veel soorten paddenstoelen. In het gebied bevindt zich een verlaten Duits bunkercomplex waar nu zes soorten vleermuizen in overwinteren.

Een ander bijzonder natuurgebied is de Zeven Gaten, in Honselersdijk van 4,5 ha. Het bestaat uit zeven brede sloten, ook wel gaten genoemd in de volksmond, met ertussen brede kavels. Sinds de vastlegging van het gebied door Nicolaus Cruquius is het gebied niet meer veranderd. De Wollebrand is een recreatiegebied in Honselersdijk, hier kan je onder andere Waterskiën.

Demografie

De bevolking van de gemeente Westland bestond in 2006 uit 98.328 mensen. Daarvan waren er 26.277 in de categorie 0-19 jaar. In de categorie 20-29 waren dat 10.421 mensen. In de categorie 30-39 waren dit er 13.841 mensen en voor de categorie 40-49 was dit 15.656 mensen. Zo’n 18.729 mensen zaten in de categorie 50-64. In de categorie 65-79 bevonden er 10.272 mensen en in de laatste categorie van 80 jaar en ouder bevonden 3.132 mensen. Van de Westlandse bevolking was 13,6% 65 jaar of ouder. In Nederland ligt dit percentage op 14,3%.

Verwacht wordt dat de bevolking in Westland tussen 2006 en 2025 met 12% zal stijgen, voor Nederland is dit percentage 3,7% en voor Zuid-Holland 6%. Van de bevolking is 50,0% vrouw.

In de gemeente wonen 8.646 allochtonen, 8,8% van de totale bevolking, in Nederland is dit percentage 19,3% en in Zuid-Holland is dit percentage 26,1%. Van de allochtonen zijn er 4.640 westers en 4.006 niet-westers. Van de niet-westerse allochtonen komt het merendeel, 1.331 mensen uit Marokko. Uit Suriname komen 583 mensen en uit Turkije 404. Zo’n 183 mensen komen van de Nederlandse Antillen en Aruba. Van de westerse allochtonen komen er 2.766 uit de Europese Unie (toen nog met 25 landen). Uit Indonesië zijn 1.225 mensen afkomstig.